top of page

MEYER & LEVINSON GROUP OF COMPANIES

(MEYER & LEVINSON KFT. – MEYER & LEVINSON ACCOUNTING KFT. – MEYER & LEVINSON FINANCE KFT. – MEYER & LEVINSON STARTUP KFT. – MEYER & LEVINSON DPS KFT. - RIPORT APPLICATIONS KFT.)

 

H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

Tel.: +36 1 445 1 445

info@meyerlevinson.com

www.meyerlevinson.com

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PRIVÁT COWORKING IRODA HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOSAN

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF” vagy “Szerződés”) tartalmazzák a 

 

 • Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

 • Cégjegyzékszám: 01-09-902076

 • Adószám: 14398209-2-41

 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető

 • E-mail: info@meyerlevinson.com    

 • Telefonszám: +36 1 445 1445

(a továbbiakban: “Bérbeadó”)

által a jelen ÁSZF alapján nyújtott rövidtávú iroda, illetve munkaállomás bérbeadási (úgynevezett privát coworking iroda) szolgáltatásra vonatkozó részletes és általános feltételeket. A Bérbeadó a Szolgáltatást jelen ÁSZF alapján az általa meghatározott, egyéb szolgáltatásai tekintetében ügyfélkörébe tartozó vállalkozások, illetve alvállalkozói részére nyújtja. 

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1. A Bérbeadó kijelenti, hogy az ingatlan tulajdonosával kötött szerződés alapján fennálló bérleti jogviszony alapján kizárólagosan jogosult használni a 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. félemelet alatti iroda ingatlant (a továbbiakban: “Ingatlan”).

 

1.2. A Bérbeadó az Ingatlant, illetve annak egyes részeit jogosult harmadik személyek részére történő albérletbe adás útján hasznosítani.

2. JELEN ÁSZF CÉLJA

 

2.1. Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben és átfogóan szabályozza a Bérbeadó és a Bérlő közötti, a Szolgáltatással kapcsolatosan létrejövő jogviszonyt, a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Bérlő és a Bérbeadó jogait és kötelezettségeit és felelősségi köreiket, valamint egyéb a Szolgáltatás szempontjából lényeges kérdéseket. Az előbbiekre tekintettel kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakban ismertetett feltételeket.

3. FOGALMAK

 

3.1. Amennyiben jelen ÁSZF másképp nem rendelkezik vagy amennyiben a szövegkörnyezet másképp nem kívánja, úgy az alábbiakban meghatározott fogalmak a következő jelentéssel, illetve tartalommal bírnak:

 

Alaprajz jelenti a jelen ÁSZF 1. számú mellékleteként csatolt, az Ingatlanról, annak egyes helyiségeiről készült alaprajzot, mely tartalmazza az egyes helyiségek elnevezését. A Bérbeadó felhívja a figyelmet, hogy az egyes helyiségek Alaprajzon megjelölt berendezése a valóságban eltérhet.

 

Alapszolgáltatás jelenti a Bérbeadó által a Bérelt Területnek a Bérleti Időszak alatt a Bérlő általi használatának biztosítását.

 

Általános Használati Időszak jelenti a Bérleti Időszakon belül azt az időszakot, amely során a Bérlő a Bérelt Területet ténylegesen használja. Az Általános Használati Időszak kizárólag Munkanap lehet.

 

Bérelt vagy Bérelhető Terület jelenti az Ingatlannak a Bérlő által a Bérleti Időszak tartama alatt használt, illetve használható részeit, illetve helyiségeit, Jelen ÁSZF alapján Bérelhető Területnek kizárólag a Cleandesk típusú, valamint a Teamspace típusú helyiségek minősülnek.

 

Bérleti Időszak jelenti alkalmanként azt a Foglalás napját is magában foglaló 8 napos határozott időtartamot (Foglalás napja és az azt követő 7 nap), amely tartamán belül a Bérlő a Bérelhető Terület tényleges használatára vonatkozó Bérleti Időpontot Foglalhat. 

Bérleti Időpont jelenti a Bérleti Időszakon belül azt napokban, illetve egyes napokon belül órákban meghatározott időpontot, illetve tartamot, melyen a Bérlő a Bérelt Területet ténylegesen használja.

 

Bérleti Díj jelenti a Bérlő által az Alapszolgáltatás igénybevételéért, azaz a Bérelt Területnek a Bérleti Időszakra vonatkozó használatáért fizetendő ellenértéket

 

Bérlő jelenti együttesen mind azt a vállalkozást, amellyel a bérleti jogviszony létrejön, továbbá ezen vállalkozás munkavállalóit, illetve alvállalkozóit.

 

Cleandesk jelenti a Munkaállomásokat tartalmazó Bérelt Területeket. Jelen ÁSZF alapján Cleandesk kategóriába tartoznak az Alaprajzon található Szféra elnevezésű tér bejárattól számított első két sorának Munkaállomásai.

 

Díjtáblázat jelenti a jelen ÁSZF mellékleteként csatolt, a Bérleti Díjat, valamint a Kiegészítő Szolgáltatási Díjakat, valamint egyéb a Bérlő által a Bérbeadó részére fizetendő díjakat tartalmazó táblázatot.

 

Egyedi Szerződés a Foglalással, a Bérelt Terület használatának tárgyában létrejövő, a Bérleti Időszak tartamára szóló határozott időtartamú, rövidtávú bérleti szerződés.

 

Foglalás jelenti a Foglalási Rendszerben a Bérlő által a Bérleti Időszakra vonatkozóan a Bérelhető Terület használatára vonatkozó igényét.

 

Foglalási Rendszer jelenti a Skedda elnevezésű hely- és időpontfoglaló rendszert, melyen keresztül a Bérlő jelezheti a Bérbeadó számára, hogy az Ingatlan mely részét kívánja Bérelt Területként használni, mely Bérleti Időszakra. A Foglalási Rendszer használatához a Bérlő általi regisztráció szükséges, melyet a Bérlő az alábbi domain cím alatt elérhető linken keresztül tehet meg: https://meyerlevinson.skedda.com/register?i=175322&k=XVtALOAKX5AIT1vn8-azz9ffVkOx0H_7 A regisztrációt követően minden a Bérelt Terület használatára, illetve Bérleti Időszakra (beleértve a lemondást is), valamint az Alapszolgáltatáson felül igénybe venni kívánt Kiegészítő Szolgáltatásra  vonatkozó igényt a Bérlő a Foglalási Rendszeren keresztül jogosult és köteles a Bérbeadó felé jelezni.

 

A Skedda rendszer a Bérbeadótól független rendszert, azt nem a Bérbeadó üzemelteti, így arra a Skedda rendszert üzemeltető Skedda Pty Ltd társaság feltételei, illetve adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak, melyek a következő linkeken érhetőek el:

https://support.skedda.com/en/articles/663302-terms-and-conditions-for-venue-users 

https://support.skedda.com/en/articles/663173-privacy-policy-for-venue-users 

 

Házirend vagy Magatartási Kódex jelenti a Bérbeadó által az Ingatlan egésze, illetve a Bérelt Terület vonatkozásában meghatározott azon magatartási szabályok összességét, melyeket a Bérlő az Ingatlanban való tartózkodása, illetve a Bérelt Terület használata során köteles betartani.

 

Kiegészítő Szolgáltatás jelenti a jelen ÁSZF 3. számú mellékletében részletesen meghatározott, az Alapszolgáltatásba nem foglalt szolgáltatások összességét, melyek igénybevételét az Alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan a Bérlő külön rendelhet meg a Bérbeadótól.

 

Kiegészítő Szolgáltatási Díj jelenti a jelen ÁSZF alapján a Bérlő által igénybe vehető Kiegészítő Szolgáltatásokért fizetendő díjakat.

 

Kimutatás a Bérbeadó által havonta utólag készített, a Bérlő által fizetendő Bérleti Díjat, illetve Kiegészítő Szolgáltatási Díjat tartalmazó összesítés.

 

Közös Terület jelenti az Ingatlannak azokat a helyiségeit, melyeket a Bérlő a Bérelt Területhez kapcsolódóan, a Bérleti Időszak alatt külön Foglalás nélkül szabadon használhat, feltéve, hogy azt a Bérbeadó munkavállalói, alvállalkozói vagy egyéb Bérlők nem használják.

Jelen ÁSZF alapján Közös Területnek minősülnek az Alaprajz szerinti alábbi helyiségek:

 • Kollázs (konyha és étkező)

 • Boutiq (callroom)

 • Zen (callroom)

 • Nissi (mosdó és zuhanyzó)

 • recepció előtti tér

 • folyosók, közlekedők

 • mosdók

 

Lemondás jelenti a Foglalás, azaz a Bérelhető Terület, valamint ehhez kapcsolódóan esetlegesen igénybe venni kívánt Kiegészítő Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó igény lemondását.

 

Megengedett Tevékenység jelenti a Bérelt területnek a Bérlő üzleti tevékenysége szerinti munkavégzési célú, általános irodai használatát, illetve üzleti tárgyalások, megbeszélések, tréningek tartását és előbbiekhez kapcsolódó tevékenységeket, valamint Rendezvények tartását. A Megengedett Tevékenység nem foglalja magában különösen gyártási vagy árutárolási célokra, illetve bármilyen áru helyszínen történő értékesítésének céljára.

 

Maximum Létszám jelenti azt a maximális ember létszámot, amelyet egy adott Bérelhető Terület képes befogadni, és amely maximális létszámot meghaladóan a Bérlő a Bérelt Területet nem jogosult használni.

 

Minimum Létszám jelenti azt a minimális ember létszámot, amely egy adott Bérelhető Terület vonatkozásában a Bérbeadó által, az optimális kihasználtság érdekében meghatározásra kerül. A Minimum Létszám továbbá a Bérleti Díj meghatározásának alapjául is szolgál, mivel amennyiben a Bérlő az adott Bérelt Területet a Minimum Létszám alatti létszámmal veszi igénybe, úgy a Bérleti Díj abban az esetben is a Minimum Létszám alapulvételével kerül megállapításra.

 

Munkaállomás jelenti a Cleandesk típusú helyiségben található, egy darab asztalt, egy darab széket és egy monitort, valamint elektromos csatlakozást magában foglaló munkaállomást, melyet a Bérlő jogosult a Bérleti Időszak alatt használni.

 

Munkanap jelenti a hétköznapokat (hétfőtől-péntekig) délelőtt 8 órától este 6 óráig. Hétvégére eső napok (szombat-vasárnap) és a magyar nemzeti ünnepek napjai  (január 1., március 15., nagypéntek, húsvét hétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.), valamint egyéb, bármely okból munkaszüneti napnak minősülő napok nem esnek a Munkanap körébe.

 

Office jelenti az Alaprajzon feltüntetett olyan területeket, melyek nem minősülnek Bérelhető Területnek, így azokat a Bérlő nem foglalhatja le, nem használhatja, illetve azokban a Bérbeadó, illetve az Office terület használóinak engedélye nélkül nem tartózkodhat.

 

Jelen ÁSZF alapján Office típusúnak minősülnek az Alaprajz szerinti alábbi helyiségek:

 • B.o.B.

 • Yellow

 • Rakéták

 • Terrárium

 • 404

 • Why?

 

Recepció jelenti egyrészről az Ingatlannak az Alaprajzon ekként megjelölt részét, másrészről a Bérbeadó adminisztratív munkatársait, akik a Szolgáltatással kapcsolatosan a Bérlő részére segítséget, illetve felvilágosítást nyújtanak, továbbá akik felé a Bérlő a jelen ÁSZF-ben megjelöltek szerint egyes igényeiket jelezhetik.

 

Rendezvény jelenti a Bérlő által az Ingatlanban szervezett reprezentatív vagy bármely egyéb, a Bérlő érdekeit szolgáló eseményt. Rendezvény tartására kizárólag Rendkívüli Használati Időszak során, külön megrendelés alapján, illetve a Bérbeadónak a Rendezvény megtartásához való hozzájárulása, továbbá a Bérbeadó árajánlata szerinti díj megfizetése esetén van lehetőség. A Rendezvény foglalása nem a Foglalási Rendszeren keresztül történik. 

 

Rendkívüli Használati Időszak jelent minden az Általános Használati Időszakba nem tartozó használati időszakot, mely alatt a Bérlő a Bérelt Területet igénybe kívánja venni. Rendkívüli Használati Időszakban a Bérelt Terület kizárólag a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával, illetve egyedi feltételei, valamint díjszabása szerint használható.

 

Szolgáltatás jelenti együttesen az Alapszolgáltatást, illetve a Kiegészítő Szolgáltatást, valamint minden olyan a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatást, amire jelen ÁSZF vagy a Bérlő részére adott egyedi ajánlata szerint kötelezettséget vállal.

 

Teamspace jelenti az Ingatlanban található tárgyalóhelyiségeket és egyéb flexibilis tereket, melyek jelen ÁSZF értelmében Bérelhető Területnek minősülnek, azokat önállóan, illetve más Bérelhető Területtel együttesen is lehetséges Foglalni.  

 

Jelen ÁSZF alapján Teamspace típusúnak minősülnek az Alaprajz szerinti alábbi helyiségek:

 • Soul 1

 • Soul 2

 • Mixed Soul (Soul 1 és Soul 2 együttesen lefoglalva)

 • Pulzus

 • Tropicarium

 • Aquarium

 

Üzleti Partner jelenti együttesen a Bérlővel bármely jogviszony alapján kapcsolatban álló vállalkozást, illetve ezen vállalkozás nevében eljáró személy(eke)t. Az Üzleti Partner a Bérlő jogán jogosult az Ingatlanban tartózkodni, számára Foglalás kezdeményezése nem szükséges, illetve nem is lehetséges.

4. A SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA, A JOGVISZONY LÉTREJÖTTE ÉS IDŐTARTAMA

 

4.1. A Bérbeadó a Bérlőt elektronikus levélben értesítette a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.

 

4.2. Amennyiben a Bérlő a Szolgáltatást igénybe kívánja venni, úgy az ez iránti igényét elektronikus formában, a Foglalási Rendszeren keresztül jelezheti a Bérbeadó részére.

 

4.3. A Bérlő a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Bérbeadó vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóját a Foglalás során, a vonatkozó jelölőnégyzet (checkbox) bepipálásával fogadja el, mely létrehozza a felek között a Szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyt, egyúttal a Bérlő kijelenti, hogy a Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

4.4. Nem jön létre a jelen ÁSZF szerinti jogviszony, illetve az Egyedi Szerződés a fentiektől eltérő csatornán, például e-mailben, telefonon, élőszóban  vagy bármilyen más webes csatornán keresztül, addig amíg a Bérlő a Foglalási Rendszerben előzetesen megismerhető ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten el nem fogadja.

 

4.5. Az ÁSZF elfogadása, illetve a 8. fejezet rendelkezései szerint a Foglalási Rendszerbe történő regisztráció a Bérlő számára nem keletkeztet kötelezettséget a Szolgáltatás igénybevételére, azonban ugyanígy a Bérbeadó számára sem keletkeztet kötelezettséget annak nyújtására.  

5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

5.1. Jelen Szerződés alapján a Bérbeadó a jelen ÁSZF további pontjaiban meghatározott feltételekkel bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a jelen Szerződés szerinti Bérelhető Területet a Foglalás során meghatározott Bérleti Időszakra.

 

5.2. A Bérbeadó vállalja továbbá, hogy a Bérlőnek a Foglalás során jelzett igénye alapján, a Bérlő által igénybe venni kívánt Kiegészítő Szolgáltatást nyújtja. A Bérbeadó felhívja azonban a Bérlő figyelmét, hogy a Kiegészítő Szolgáltatás nyújtását a jelen Szerződésben meghatározott feltételek fennállása esetén tudja nyújtani, így azt ténylegesen csak abban az esetben nyújtja, amennyiben azt a Bérlő részére visszaigazolta.

 

5.3. A Bérbeadó jelen ÁSZF-ben kifejezetten meg nem határozott Szolgáltatás nyújtását csak erre irányuló külön, írásban kifejezett nyilatkozata alapján vállalja, azonban a Bérlő olyan Szolgáltatás nyújtását, mely jelen Szerződésben kifejezetten nem került meghatározásra, a Bérbeadótól nem követelheti. Amennyiben a Bérbeadó a jelen ÁSZF-ben meg nem határozott Szolgáltatás nyújtására vállal kötelezettséget, úgy azt a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő, különös feltételekhez kötheti, illetve azzal kapcsolatosan további, egyedileg meghatározott díj felszámítására jogosult.   

6. A BÉRLET IDŐTARTAMA

 

6.1. A jelen Szerződés alapján létrejövő Egyedi Szerződések szerinti bérleti jogviszony, illetve a Bérleti Időszak minden esetben határozott időre szól, az semmilyen módon nem válhat határozatlan idejűvé.

 

6.2. A határozott idejű Bérleti Időszak a Bérlő által korlátlanul meghosszabbítható, a hosszabbítás azonban minden esetben a Foglalás időpontjával kezdődő és a Bérleti Időszak végéig tartó időtartamra szólhat.  

 

6.3. A Bérleti Időszak tartama alatt az egyes Bérelhető Területek vonatkozásában Foglalható Bérleti Időpontok tartama:

 

 • napokban számítva legalább 1 (egy) nap, legfeljebb 8 (nyolc) nap (azaz a Bérleti Időszak teljes tartama)

 • órákban számítva legalább 1 (egy) óra, legfeljebb 10 (tíz) óra lehet (azaz legfeljebb egy teljes Munkanap)

 

lehet.

 

6.4. A Bérleti Időpont fél órás időtartamokban adható meg, azonban a Bérleti Díj számítása ettől függetlenül megkezdett óránként történik. 

7. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

7.1. A Szolgáltató az Alapszolgáltatás keretében biztosítja, hogy a Bérlő a Bérelt Területet a Bérleti Időszak tartama alatt a lefoglalt Bérleti Időpontban szabadon használja, illetve ehhez kapcsolódóan a Közös Területeket használja, illetve igénybe vegye.

 

7.2. A Bérlő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Alapszolgáltatás igénybevételére a Bérelhető Területek foglaltságának függvényében van lehetőség, így nem garantált, hogy a Bérlő egy adott Bérelhető Területet az Általános Használati Időszak teljes időtartama alatt igénybe tudja venni.

 

7.3. A Kiegészítő Szolgáltatások a jelen ÁSZF 3. számú mellékletében részletesen meghatározott tartalommal bírnak, melyek igénybevétele kizárólag az Alapszolgáltatás igénybevételével együtt lehetséges és melynek igénybevétele iránti igényét a Bérlő a Foglalás során jelezheti a Bérbeadó részére.

 

7.4. A Bérlő egyes, a 3. számú mellékletben meghatározott Kiegészítő Szolgáltatás igénybevétele iránti igényét – annak érdekében, hogy a Bérbeadó azt biztosítani tudja számára – köteles a Bérbeadó részére legalább 24 órával előbb jelezni.

 

7.5. A Bérlő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Kiegészítő Szolgáltatást a Bérbeadó aktuális kapacitása és készletei függvényében tudja nyújtani, így azt a Bérlő abban az esetben tudja igénybe venni, illetve a Bérbeadó azt abban az esetben köteles nyújtani, ha azt a Bérbeadó a Bérlő részére visszaigazolta.

 

7.6. A Szolgáltatásnak Rendkívüli Használati Időszakban történő, illetve a Bérelhető Területnek Rendezvény tartására történő igénybevétele, továbbá bármely olyan szolgáltatás igénybevételére, mely jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem került rögzítésre, kizárólag a Bérbeadó előzetes engedélye és a felek általi külön megállapodás szerinti feltételek esetén lehetséges. 

8. A FOGLALÁS MENETE

 

8.1. Ahhoz, hogy a Bérlő Foglalást kezdeményezhessen, szükséges, hogy a Foglalási Rendszerben felhasználói fiókot regisztráljon.

 

8.2. A Bérlő a Foglalási Rendszerben létrehozott felhasználói fiókjában – amennyiben a regisztrációra nem valamely harmadik fél szolgáltatónál lévő fiók pl. Google, Facebook stb. útján kerül sor – köteles teljes nevét a valóságnak megfelelően megadni, továbbá kapcsolattartási telefonszámot megadni, valamint megjelölni annak a szervezetnek a nevét, amelynek a nevében a Szolgáltatást igénybe veszi.

 

8.3. A Bérlő a Foglalást a Foglalási Rendszerbe belépve, a rendszer által biztosított módon végezheti el, melynek során a Foglalással kapcsolatos alábbi adatok megadása szükséges:

 • a Bérleti Időpont (nap és órában megadott időtartam);

 • annak ténye, hogy a Bérlő a Foglalásnak a Bérleti Időszakon belüli ismétlődését kívánja-e;

 • a választott Bérelhető Terület;

 • a Foglalás tárgya (nem kötelező);

 • a Bérlő által esetlegesen igénybe venni kívánt Kiegészítő Szolgáltatások (csak igénybevételi szándék esetén kötelező);

 • meghívott személyek (e-mail cím alapján, nem kötelező)

 • a Bérlő telefonszáma, egyéb kapcsolattartási adatai (amennyiben azt a felhasználói fiókjában elmulasztotta beállítani).

 

8.4. A Bérlő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy mivel a Bérelhető Területek egyéb Bérlők részére is bérbeadásra kerül, így a Foglalás során, a választott Bérelhető Terület vonatkozásában kizárólag a még rendelkezésre álló Bérleti Időpontok közül tud választani és a Bérbeadó nem tudja garantálni a Bérlő számára, hogy egy adott Bérlehető Terület a Bérlő számára megfelelő időpontban elérhető.

 

8.5. A sikeres Foglalást követően a Foglalási Rendszer automatikus visszaigazoló e-mailt küld a Bérlő részére a Foglalási Rendszerbe történő regisztráció során megadott e-mail címre, mely visszaigazolás tartalmazza a Foglalás fentiek szerint megadott lényeges adatait.

 

8.6. A Foglalással a felek között létrejön az Egyedi Szerződés.

 

8.7. A Foglalást követően a lefoglalt Bérelt Terület vonatkozásában a Foglalást teljesítő Bérlő neve a Foglalási Rendszerben a Bérelt Terület vonatkozásában, a Bérelt Időpont tartama alatt megjelenítésre kerül.  

 

8.8. A Bérlő a Bérelhető Területnek Rendkívüli Használati Időszakban történő használata iránti vagy a Bérelhető Területnek Rendezvény tartására való használatú igényét a Foglalási Rendszerben nem tudja a Bérbeadó részére jelezni, azt köteles személyesen a Recepció útján vagy e-mail útján jelezni a Bérbeadó felé, megjelölve a Bérleti Időpontot, illetve a használni kívánt Bérelhető Területket, valamint Rendezvény esetén annak célját és a látogatók várható számát, valamint egyéb lényeges információkat. A Bérbeadó a Bérlő igényének jelzését követően jogosult dönteni az előbbiek szerinti használathoz való hozzájárulásáról vagy annak elutasításáról. A Bérbeadó nem köteles a Bérlő részére a hozzájárulást megadni, annak tárgyában a Bérbeadó saját belátása szerint jogosult dönteni és annak megadását a Bérlő nem követelheti. Amennnyiben a Bérbeadó a fentiek szerinti használatot engedélyezi, úgy ajánlatot küld a Bérlő részére, melyben megjelöli a használatnak a jelen ÁSZF-ben meg nem határozott, illetve attól eltérő feltételeit, illetve a vonatkozó Bérleti Díj, illetve egyéb díjak összegét, valamint a fizetési feltételeket. Amennyiben a Bérlő az ajánlatot elfogadja, úgy jogosulttá válik a Bérelhető Területnek a Rendkívüli Használati Időszakban és / vagy Rendezvény céljára történő használatára, a Bérbeadó ajánlatában foglalt feltételek szerint.

8.9. A Bérlő a Foglalást a Bérelt Időpont kezdete előtt bármikor, következmények nélkül jogosult Lemondani a Foglalási Rendszeren keresztül vagy a Recepció részére történő személyes értesítés útján. A Lemondást követően a Foglalási Rendszer automatikus értesítést küld a Bérlő részére a Lemondásról a Foglalási Rendszerbe történő regisztráció során megadott e-mail címre. Amennyiben a Bérlő a Bérelt Időpontot követően mondja le a Foglalást, úgy a Bérbeadó a Bérleti Díjat ettől függetlenül a Bérleti Időszakra felszámítja. A Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a Foglalásnak a Bérleti Időpont kezdetét megelőző Lemondása esetére vagy meghatározott időn túli lemondása esetére is következményeket alkalmazzon. 

 

8.10. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármely úton történő Lemondás esetén a Bérelhető Terület használatára, illetve az esetlegesen igénybe venni kívánt Kiegészítő Szolgáltatások igénybevételére nem jogosult. Amennyiben a Bérlő a Szolgáltatást a Lemondást követően mégis igénybe kívánja venni, azt csak újabb Foglalás útján teheti meg, mely esetben azonban a Bérbeadó nem tudja garantálni, hogy a Lemondással érintett Bérelhető Területet a Bérlő ugyanabban a Bérleti Időpontban használni tudja, továbbá a Bérbeadó felhívja a figyelmét, hogy a Foglalással kapcsolatosan jelen ÁSZF-ben meghatározott esetleges korlátozások az újabb Foglalás esetén is megfelelően irányadóak.

9. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 

9.1. A Bérlő a Bérelt Területet kizárólag a Bérleti Időpont tartama alatt és kizárólag az Engedélyezett Tevékenység céljára jogosult használni. A Bérlőnek üzleti tevékenységének folytatása során be kell tartania valamennyi vonatkozó jogszabályt és előírást. Tilos olyan tevékenység folytatása (így például politikai kampánytevékenység vagy erkölcstelen, szexuális tartalmú szolgáltatásnyújtás, tevékenység), amely zavarhatja az Ingatlannak a Bérbeadó, egyéb bérlők vagy mások által történő  használatát, zavaróan hathat vagy kellemetlenséget okozhat, illetve amely veszteséget vagy kárt okozhat  (ideértve a jó hírnév csorbulását is).  Ha valamely állami hatóság vagy végrehajtó szervezet arról tájékoztatja a Bérbeadót, hogy jogos feltételezés alapján azt vélelmezi, hogy a Bérlő bűncselekményt követ el a Bérelt Területen végzett tevékenysége során, illetve ha a Bérlő valamely kormányzati, Európai Uniós vagy nemzetközi szankció alanya vagy alanyává válik, akkor a Bérbeadó jogosult a Bérlővel fennálló bármely megállapodás azonnali hatállyal történő megszüntetésére.

 

9.2. A Bérlő a Közös Területnek a Bérelt Területtől független, önálló használatára nem jogosult.

 

9.3. A Bérlő a Bérelt Terület és a Közös Területek használata során köteles a Bérbeadó Magatartási Kódexét betartani.

 

9.4. A Bérlő köteles valamennyi alkalmazandó helyi, nemzeti, EU-s és nemzetközi jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására, továbbá bármilyen szabályszegés észlelésének jelentésére.

 

9.5. A Bérlő a Bérelt Területet és a Közös Területeket az egyéb bérlők és a Bérbeadó munkatársai valamint egyéb az Ingatlanban tartózkodó személyek szükségtelen zavarása nélkül köteles használni.

 

9.6. A Bérlő nem jogosult a Bérelt Területet harmadik személynek albérletbe adni vagy a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatást harmadik felek részére közvetíteni, mely alól kivételt képez a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségére való figyelemfelhívás. A Bérlő köteles azonban előzetesen értesíteni a Bérbeadót és írásbeli jóváhagyását kérni, mielőtt a Szolgáltatást harmadik felek részére ajánlja.

 

9.7. A Bérlőt jelen Szerződés alapján együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli, így többek között köteles a Bérbeadó tudomására hozni minden a jelen Szerződéssel összefüggő lényeges információt és körülményt, továbbá haladéktalanul jelezni a Bérbeadó részére a Bérelhető Területekkel kapcsolatos esetleges hibákat.

 

9.8. A Bérlő a Bérelt Területet kizárólag Munkanapon jogosult használni, az azon kívüli használat a Bérbeadó külön, előzetes és írásbeli engedélyéhez kötött.

 

9.9. A Bérlő köteles a Bérleti Időpontokban a Recepció munkatársainál bejelentkezni.

 

9.10. A Bérlő köteles betartani a Minimum Létszámra, illetve a Maximum Létszámra vonatkozó szabályokat. 

 

9.11. A Bérlő a Bérbeadó által a Foglalási Rendszerbe történő regisztrációhoz kapcsolódóan megosztott regisztrációs linket kizárólag munkavállalóival, illetve alvállalkozóival jogosult megosztani. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

9.12. A jelen Szerződés alapján a Bérlő nem jogosult az Ingatlant székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyeztetni, azt központi ügyintézési helyként vagy hivatalos postai kézbesítési címként bárhol megjelölni. A Bérlő az Ingatlant székhelyként a Bérbeadó külön, székhelyszolgáltatásra vonatkozó általános szerződései feltételei szerint, annak elfogadásával és a vonatkozó díjak megfizetésével jogosult használni.

 

9.13. A Bérlő nem jogosult az Ingatlanban az általa használt Bérelt Területeken vagy bármely más, az általa használt helyiségen kívül látható területen a Bérbeadó jóváhagyása nélkül cégjelzést elhelyezni. A Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy díjat számítson fel bármilyen cégjelzés elhelyezéséért és meghatározhatja annak stílusát, hogy összhangban maradjon az Ingatlan kialakításával.

 

9.14. A Bérlő köteles az Ingatlan helyiségeit, ezek berendezéseit, felszerelését és bútorait rendeltetésszerűen és gondosan használni, ezekben módosításokat nem végezhet.

 

9.15. A Bérlő nem jogosult a Bérelt Területen, illetve a Munkállomáson vagy az Ingatlanban ingóságait tárolni, abban az esetben sem, amennyiben a Bérleti Időszak több egymást követő napot foglal magában. A Magatartási Kódex rendelkezéseivel összhangban a Bérlő köteles minden Bérelt Időpont lejártával a Bérelt Területet, illetve a Munkaállomást saját eszközeitől, egyéb ingóságaitól megtisztítva abban a rendben hagyni, ahogy azt a Bérelt Időpont kezdetén átvette.

 

9.16. A Bérbeadó általános jelleggel köteles biztosítani a Bérelhető Területek rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát, illetve köteles gondoskodni az Ingatlan takarításáról, azonban a Bérlő e körben köteles szem előtt tartani a fenti 9.15. pont szerinti kötelezettségeit.

 

9.17. A Bérbeadó a Cleandesk típusú Bérelhető Területek vonatkozásában kizárólag a Munkaállomás biztosítására köteles, minden egyéb eszköz, felszerelés, munkaeszköz biztosítása a Bérlő kötelezettsége. Ezen túlmenően a Bérbeadó a Bérlő részére kizárólag az internethálózathoz való hozzáférést köteles a Bérlő részére biztosítani, telefonos kapcsolatot a Bérbeadó nem biztosít. A Bérlő köteles a rendelkezésre bocsátott internet hozzáférést rendeltetésszerűen használni, köteles tartózkodni a hálózat túlterhelésétől, irreálisan nagy adatforgalom bonyolításától, valamint bármilyen büntetőjogi következménnyel fenyegető cselekménytől. Továbbá a Bérlő nem használhatja az internetet felnőtt tartalom, valamint egyéb közszeméremsértés, vagy megbotránkozás kiváltására alkalmas, vagy bűncselekménnyel összefüggő tartalom megtekintésére, letöltésére, stb.

 

9.18. A Bérbeadó a Teamspace típusú Bérelhető Területeket az azokban található berendezési tárgyakkal, felszereltséggel biztosítja és nem köteles annak a Bérlő igényei szerinti kialakítására vagy abban a Bérlő által igényelt bútorok, eszközök elhelyezésére. Az előbbiek alól kivételt képeznek a Kiegészítő Szolgáltatások keretében igénybe vehető berendezések és eszközök. 

 

9.19. A Bérbeadó nem köteles az Ingatlanba történő belépéshez kulcsokat, belépőkártyákat, tokeneket vagy egyéb hozzáférést biztosítani, a Bérlőnek az Ingatlanba való bejutását a Recepció munkatársai biztosítják a Bérlő részére.

 

9.20. A Bérbeadó jogosult a Bérelhető Területek mértékét, illetve a Bérleti Időszak tartamát bármikor saját belátása szerint növelni, illetve csökkenteni, mellyel kapcsolatosan, illetve amelyből eredő esetleges hátrányos következményekért a Bérlő semmilyen igényt nem támaszthat a Bérbeadóval szemben.

 

9.21. A Bérlő a Recepció munkatársait csak a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékig, technikai segítségnyújtás céljából, illetve a Kiegészítő Szolgáltatásokkal összefüggésben jogosult igénybe venni. Ezt meghaladóan, különösen adminisztratív tevékenység végzése céljából (kivéve, ha azt a Kiegészítő Szolgáltatás magában foglalja) a Recepció munkatársainak igénybevételére nem jogosult.

 

9.22. Amennyiben egy Bérelhető Terület a Bérlő által preferált Bérleti Időszakban nem elérhető, úgy a Bérbeadó nem köteles más ingatlanban elhelyezést biztosítani, a Bérbeadó a Szolgáltatás elérhetőségét nem tudja minden esetben garantálni, annak igénybevétele függ a Bérelhető Területek elérhetőségéről. 

 

9.23. Tekintettel arra, hogy a Bérbeadó és egyéb bérlők jelentős befektetéseket tettek az Ingatlanban dolgozó munkatársaik (beleértve mind a munkaviszonyban, mind egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyeket is) képzésébe, ezért a Bérlő sem közvetve, sem közvetlenül nem ajánlhat fel tudatosan foglalkoztatást a Bérbeadó vagy egyéb bérlők, illetve az Ingatlanban foglalkoztatott egyéb személyek munkatársának, illetve nem bírhatja rá a munkavállalókat, hogy fennálló jogviszonyukat megszüntessék. Ezen kötelezettség a Bérbeadót is megfelelően terheli. Ha a Bérlő a Bérbeadó munkatársai vonatkozásában megszegi ezt a kikötést, akkor a munkatársak képzéséért és a befektetési költségekért ellentételezésként köteles munkavállalónként 5.000.000,- Ft összegű szerződésszegési kötbér megfizetésére a Bérbeadó részére. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kötelezettség megszegéséért a Bérbeadón kívüli harmadik személyek hasonló következményeket alkalmazhatnak.

10. DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

10.1. A Bérlő az Alapszolgáltatás igénybevételéért Bérleti Díj, míg a Kiegészítő Szolgáltatások igénybevételéért Kiegészítő Szolgáltatási Díj fizetésére köteles, melyek mértékét a Díjtáblázat tartalmazza.

 

10.2. Az Alapszolgáltatás díjai minden esetben euróban (EUR), míg a Kiegészítő Szolgáltatások díja magyar forintban (HUF) kerül feltüntetésre, melyek mellett a Bérbeadó minden esetben egyértelműen jelzi a Bérlő részére, hogy a díjakat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség is terheli.

 

10.3. A Bérbeadó a saját belátása szerint történő árváltoztatás jogát fenntartja.

 

10.4. A Bérbeadó saját belátása szerint dönthet úgy, hogy a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjakból általánosan, esetleg egyes Bérlők részére kedvezményt biztosít, azonban erre nem köteles, azt a Bérlő nem követelheti tőle. 

 

10.5. A Bérbeadó a Bérleti Díjról a Bérlő által a Foglalási Rendszerben rögzített foglalásai alapján, illetve a Kiegészítő Szolgáltatási Díjáról a Bérlő általi igénybevétel függvényében havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap ötödik munkanapjáig állítja ki számláját. A Bérlő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a számításnál a Teamspace típusú Bérelhető Területeknél a Minimum Létszámot veszi alapul, akkor is, ha a Bérlő általi kihasználtság ezt nem éri el. A számla kiállítására minden esetben azon jogi személy Bérlő részére kerül kiállításra, amely nevében a természetes személy Bérlő a Bérelt Területet használja.

 

10.6. A fentiektől eltérően, amennyiben a Bérlő a Díjtáblázatban megjelölt úgynevezett “Skontó credit”-et vásárol, úgy a Bérleti Díj, illetve a Kiegészítő Szolgáltatási Díj elszámolása akként történik, hogy a Bérbeadó a 10.5. pont szerint számított összegeket a  Skontó creditből levonja. Amennyiben azonban a Bérlő a tárgyhónapban a Szolgáltatást a Skontó creditet meghaladó mértékben veszi igénybe, úgy az azt meghaladó díjak elszámolására a 10.5. pontban írtakkal összhangban kerül sor.

 

10.7. A Bérbeadó a Bérlő által fizetendő díjakról szóló számláját a Bérlővel előzetesen egyeztett e-mail címre küldi meg. A Bérlő a díjakat a számlában szereplő határidőig köteles a Bérbeadó részére megfizetni. A Bérbeadó a számláját elektronikus úton állítja ki, mellyel kapcsolatosan a Bérlő a jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

 

10.8. Amennyiben a Bérlő bármely díj fizetésével késedelembe esik, úgy a Bérbeadó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani és azt a Bérlőtől követelni. 

 

10.9. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadó által kiállított valamely számla ellenértékét nem egyenlíti ki, abban az esetben a Bérlő köteles késedelemmel érintett számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési határidőt követő napján érvényes deviza középárfolyama alapján meghatározott 40 eurónak megfelelő forintösszeget behajtási költségátalányként megfizetni. Ezen behajtási költségátalány megfizetése a Bérlő késedelmének egyéb jogkövetkezményeit nem érinti, és a Bérlő a Bérbeadónak a behajtási költségátalányt meghaladó kárát is köteles megtéríteni.      

 

11. TITOKTARTÁS

 

11.1. A jelen Szerződés tartalma, valamint a Szerződés teljesítése során megismert, a másik fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, a felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan: a) know-how, b) a felek alkalmazottainak, partnereinek, beszállítóinak adatai, c) A felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk.

 

11.2. A felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A felek a titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják.

 

11.3. A felek a jelen Szerződésben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül kötelesek titokban tartani, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására.

 

11.4. A titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, és teljes mértékben érvényben marad.

 

11.5. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A felek kötelesek minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére.

 

11.6. A titoktartás nem korlátozza a feleknek azt a jogát, hogy a jelen Szerződésről és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. A felek a hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek.

 

11.7. A felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVIII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1)-ben jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A felek továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.

 

11.8. A jelen pontban foglalt titoktartási szabályok megsértésért – az egyéb jogi következményeken túl – a felek egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

12. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 

12.1. A jelen ÁSZF-hez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen ÁSZF megkötése és annak teljesítése, illetve a felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében, valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott (így különösen jelen ÁSZF teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek és adatfeldolgozói tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozóként kizárólag hivatalos jogi tanácsadójukat, esetleg könyvelőjüket jogosultak igénybe venni, ezen túlmenően a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe. A Felek kötelesek, a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), valamint egyéb adat - és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen ÁSZF időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen ÁSZF-ben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza.

 

12.2. A Bérbeadó adatkezelésével kapcsolatos további információk a Bérbeadó vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatójában találhatóak.

 

12.3. A Felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Felek kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

13. FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

 

13.1. A Bérbeadó – a szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetét kivéve – nem felelős a Bérlő által a Bérelt Területen tárolt ingóságaiban, eszközeiben bekövetkezett károkért. Tekintettel arra, hogy a Bérlő az Ingatlant ingóságok tárolására nem jogosult használni, így a Bérbeadó nem felelős a bármely okból az Ingatlanban hagyott ingóságok, eszközök elvesztéséért, fogyásáért vagy lopásból eredő károkért.

 

13.2. A Bérlő felelőssége, hogy gondoskodjon az általa az Ingatlanba behozott valamennyi tulajdontárgyra, az általa küldött vagy fogadott küldeményekre és a munkavállalóival és harmadik felekkel szembeni felelősségére kiterjedő biztosításról.

 

13.3. A Bérbeadó nem felelős a Bérlő helyett és nevében küldött vagy átvett postai küldeményekből vagy csomagokból fakadó vagy azokkal kapcsolatos károkért.

 

13.4. A Bérlő felelősséggel tartozik a Bérelt Területeken okozott károkért, beleértve az Üzleti Partner által okozott károkat is.

 

13.5. A Bérbeadó nem biztosít szolgáltatási szintet a Bérlőnek az internetszolgáltatást érintő szolgáltatáskorlátozásra vagy -kimaradásra vonatkozóan. A Bérbeadót nem terheli felelősség azokért a közvetett károkért, beleértve a kieső bevételeket, amelyek szolgáltatáskimaradás vagy nem megfelelő internetes csatlakoztathatóság/hozzáférés miatt következnek be a Szerződéssel összhangban, akkor sem, ha a másik felet tájékoztatták az esetleges károkról. A fent leírtak alkalmazandók tekintet nélkül bármely fél gondatlanságára vagy egyéb vétségére, a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

 

13.6. Annak ellenére, hogy a Bérbeadó biztonsági internetes protokollokat alkalmaz, azonban mivel egy informatikai rendszer sem áthatolhatatlan, a Bérbeadó nem tudja szavatolni, hogy a Bérlő által az interneten elhelyezett IT-információk és adatok biztonságának szintje folyamatos marad, melyre tekintettel a Bérbeadó javasolja, hogy a Bérlő az üzleti vállalkozása szempontjából megfelelőnek ítélt biztonsági intézkedéseket (például titkosítás) alkalmazzon. Ezek elmaradásából eredő károkért a Bérbeadó nem felelős.

 

13.7. Az Ingatlanban elérhető közüzemi szolgáltatások minőségére és folyamatosságára vonatkozóan a Bérbeadó ugyanolyan kötelezettséget vállal a Bérlővel szemben, mint amilyet a közüzemi szolgáltatók vállalnak a Bérbeadóval szemben.

 

13.8. A Bérlő viseli a Bérelt Területen folytatott üzleti tevékenységével kapcsolatos valamennyi kockázatot. Semmilyen körülmények között nem tartozik a Bérbeadó felelősséggel a Bérlővel szemben az üzleti veszteségekért, profit vesztésért, várt megtakarítások elmaradásáért, adatok elvesztéséért vagy károsodásáért, harmadik felek követeléseiért vagy a közvetett károkért. 

 

13.9. A Bérbeadó nem felel a Bérlővel szemben a jelen Szerződés alapján, ha a jelen Szerződésben előírt kötelezettségei teljesítésében vagy üzletének folytatásában a hatalmán kívül álló bármely intézkedés, esemény, mulasztás vagy baleset miatt akadályoztatva van vagy késedelmet szenved, beleértve (nem kizárólag) a következőket: sztrájk, közszolgáltatás vagy közlekedési hálózat leállása, természeti csapás, háború, zavargás, polgári engedetlenség, szándékos rongálás, betegség vagy karanténintézkedések, bármely törvény, kormányrendelet, rendelkezés, szabályzat vagy utasítás kötelező betartása, baleset, tűz, árvíz, vihar, illetve a szállítók vagy alvállalkozók nem teljesítése. A Bérbeadó teljesítési kötelezettsége a fent említett vis maior esemény elhárításához szükséges időtartamra felfüggesztésre kerül. A Bérbeadó a lehető leghamarabb köteles tájékoztatni a Bérlőt a vis maior eseményről és (ha lehetséges), azonban nem köteles alternatív elhelyezést biztosítani.  

14. KAPCSOLATTARTÁS

 

14.1. Amennyiben jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik a felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail kommunikáció. Jelen ÁSZF tekintetében a faxon történő esetleges kommunikáció nem tekintendő írásbeli kommunikációnak.

 

14.2. A Bérbeadó a kapcsolattartásra a(z) info@meyerlevinson.com e-mail címet jelöli meg. A Bérbeadó a Bérlővel – amennyiben bármilyen kommunikáció szükségessé válik – elsődlegesen a Foglalási Rendszerbe történő regisztráció során megadott e-mail címen veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a Bérlő az előbbitől eltérő e-mail címről veszi fel a kapcsolatot a Bérbeadóval, úgy a Bérbeadó ezen az e-mail címen kommunikál a Bérlővel, azonban a Bérlő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó – amennyiben az üzenet küldőjének személyazonosságával vagy egy adott felhasználói fiókhoz kapcsolódó jogosultság létezésével kapcsolatosan kétsége merül fel – a válaszadást jogosult megtagadni.

15. AZ ÁSZF ÉS ANNAK ALAPJÁN LÉTREJÖVŐ JOGVISZONY TARTAMA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 

15.1. A jelen ÁSZF a közzétételével lép hatályba és határozatlan időre jött létre. 

 

15.2. Az ÁSZF rendelkezéseinek Bérlő általi elfogadása a felek között határozatlan időtartamú jogviszonyt hoz létre, amely alapján a Bérlő az ÁSZF rendelkezéseivel összhangban jogosult ismétlődően, a Foglalással létrejövő Egyedi Szerződések alapján a Bérleti Időszak tartama alatt a Bérelt Terület használatára.

 

15.3. Az Egyedi Szerződés alapján a jogviszony a felek között határozott időtartamra jön létre.

 

15.4. A jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

 

15.5. A felek rögzítik, hogy az Egyedi Szerződéstől a Bérlő bármikor indokolás nélkül, míg a Bérbeadó legalább a Bérleti Időszakot legalább megelőző 48 órával jogosult indokolás mellett elállni.

 

15.6. Tekintettel arra, hogy az Egyedi Szerződés alapján létrejövő jogviszony rövid távra jön létre, melynek vonatkozásában a rendes felmondás intézménye nem, illetve nehezen értelmezhető, a rendes felmondással történő megszüntetés jogát kizárják.

 

15.7. A Bérbeadó jogosult a jelen Szerződés szerinti teljes jogviszonyt, illetve az egyes Egyedi Szerződések szerinti jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni és a Bérlő Foglalási Rendszerben fiókját törölni, amennyiben a Bérlő jelen ÁSZF rendelkezéseit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit sértő magatartást tanúsít, illetve a Szolgáltatás használatával visszaél.

 

15.8. A Bérlő jogosult jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a Bérbeadó a jelen Szerződés szerinti lényeges kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

 

15.9. A felek jelen Szerződés szerinti jogviszony, illetve az egyes Egyedi Szerződések bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek egymással elszámolni. 

16. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 

16.1. A Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás tartalmának megváltoztatása, módosítása, kiegészítése vagy megszüntetése, vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, továbbá a díjtételek vagy fizetési feltételek módosítása esetén, illetve más hasonló célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. A Szolgáltató a kiegészítésről, illetve módosításról annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatja a Bérlőt. A Bérbeadó az ÁSZF kiegészítéséről e-mail útján értesíti a Bérlőt. 

 

16.2. Az ÁSZF bármely módosítása sohasem visszamenő hatályú, illetve az a Bérlő által megkezdett, folyamatban lévő Bérleti Időszakra nem vonatkozhat.

 

16.3. Amennyiben a Bérlő a Szolgáltatást a Bérbeadó módosításokról szóló értesítést követően ismételten igénybe veszi, úgy a Szolgáltató azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi.

17. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

17.1. Az a tény, ha jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést.

 

17.2. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti szerződést, megállapodást, egyeztetést a szerződés tárgyának vonatkozásában.

 

17.3. Jelen ÁSZF fejezetekre való felosztása és a bekezdések címszavainak használata a hivatkozás megkönnyítése és az egyértelműség érdekében történik, és nem befolyásolja jelen Szerződés értelmezését.

 

17.4. A Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF, illetve az egyes Egyedi Szerződések szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.

 

17.5. Amennyiben a Bérbeadó a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

 

17.6. A Bérbeadó a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Bérlő és a Bérbeadó között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Bérlő külön tájékoztatására nem kerül sor.  

 

17.7. A Felek a jelen ÁSZF-ből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

 

17.8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Budapest, 2023. január 1.

bottom of page